Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Elfae Graphics zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Elfae Graphics is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77838692.

2 Definities

2.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Elfae Graphics opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.

2.2. Opdrachtnemer: het ontwerpbureau/de ontwerper die de opdracht van opdrachtgever heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht, hierna te noemen “Elfae Graphics”.

3. Uitvoering

3.1. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Elfae Graphics aanvangt met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken worden eerst door Elfae Graphics schriftelijk bevestigt voordat deze bindend zijn.

3.2. Indien opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Elfae Graphics alleen bindend indien Elfae Graphics deze schriftelijk aanvaart.

3.3. Elfae Graphics is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar opdrachten.

3.4. Indien zicht tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de vorm van deze algemene voorwaarden.

3.5. Indien de opdrachtgever niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Elfae Graphics in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

4. Verplichtingen Elfae Graphics

4.1. Elfae Graphics zal opdrachten naar beste inzicht en kunnen uitvoeren, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

4.2. Elfae Graphics is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tijdens de samenwerking of uit andere bron heeft verkregen. Informatie is vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

5. Uitvoering

5.1. Het door opdrachtgever aan Elfae Graphics geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst en afbeeldingen in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen.

5.2. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Elfae Graphics, dat al het verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Elfae Graphics te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

6. Offertes

6.1. Een overeenkomst met Elfae Graphics komt uitsluitend tot stand wanneer de opdrachtgever schriftelijk toestemming geeft op de gestuurde offerte.

6.2. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld door Elfae Graphics.

6.3. Offertes van Elfae Graphics zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

6.4. Offertes zijn niet bindend en kunnen door een onvoorziene wijzigingen in de werkzaamheden afwijken. Dit kan tijdens het voortraject gebeuren, maar ook tijdens uitvoering van de opdracht. Dit kunnen aanvullende werkzaamheden zijn, maar ook een veranderende vraag of wens van de opdrachtgever.

7. Bedragen

7.1. Alle opgegeven bedragen zijn exclusief BTW en eventuele andere door de overheid opgelegde heffingen.

7.2. Bedragen zijn exclusief reis-, en verzendkosten. Indien van toepassing worden deze kosten bij het opmaken van de factuur berekend.

7.3. Alle genoemde bedragen op offertes en overige documenten van Elfae Graphics zijn onder voorbehoud van typefouten.

7.4. Indien geen (vast) tarief is overeengekomen, zal facturering worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk gemaakte uren en het gebruikelijk uurtarief van Elfae Graphics.

7.5. Elfae Graphics is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

8. Levertijd

8.1. De door Elfae Graphics opgegeven termijn voor het volbrengen van de werkzaamheden is een indicatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9. Wijziging Opdracht

9.1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijds- en leverplanning van de opdracht kan veranderen als partijen besluiten om tussentijds wijzigingen door te voeren in de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht. Indien dit leidt tot meerwerk, mag Elfae Graphics extra kosten in rekening brengen bij de opdrachtgever.

9.2. Indien de Elfae Graphics, door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing, genoodzaakt is meer andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gefactureerd aan opdrachtgever.

9.3. Elfae Graphics zal geen meerkosten in rekening brengen als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Elfae Graphics kunnen worden toegerekend.

9.4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Elfae Graphics een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

9.5. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

10. Annulering

10.1. Annulering van de overeenkomst kan enkel schriftelijk worden bevestigd.

10.2. Indien de opdrachtgever een opdracht of bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

11. Ontwerpen van Publicatie

11.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke publicatie ontwikkeld zal worden. Elfae Graphics zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan opdrachtgever instaat.

11.2. Elfae Graphics is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

12. Eigendomsvoorbehoud en Rechten

12.1. Totdat de opdrachtgever de volledige betaling over het overeengekomen bedrag heeft voldaan, blijven alle geleverde goederen eigendom van Elfae Graphics.

12.2. Als de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst met Elfae Graphics niet nakomt is Elfae Graphics gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, waarna zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst per direct is ontbonden.

12.3. Elfae Graphics behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Elfae Graphics heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

12.4. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom zoals octrooirechten, modelrecht en auteursrecht toe aan Elfae Graphics.

12.5. Elfae Graphics heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.

12.6. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden.

12.7. Tenzij anders overeengekomen, blijven de tot stand gebrachte ontwerpen, illustraties, ontwerpschetsen, bronbestanden, en andere materialen of bestanden, die in het kader van de opdracht door Elfae Graphics zijn gemaakt, eigendom van Elfae Graphics, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of derden zijn overhandigd.

13. Betaling

13.1. Alle door Elfae Graphics uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

13.2. Opdrachtgever dient de door Elfae Graphics uitgeschreven facturen via bankovermaking te voldoen. Het beta¬len van de facturen dient binnen 14 dagen na het uitschrijven van de factuur, voldaan te zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van de genoemde 14 dagen is opdrachtgever, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

13.3. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door de Elfae Graphics nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met ten minste 2%. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, advocaten en deurwaarders gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 115,– Euro.

13.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

13.5. In bovenstaande gevallen heeft Elfae Graphics voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Elfae Graphics vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

13.6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

14. Aansprakelijkheid

14.1. Elfae Graphics aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

14.2. De totale aansprakelijkheid van Elfae Graphics wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 200.

14.3. Aansprakelijkheid van Elfae Graphics voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

14.4. Buiten de hierboven genoemde gevallen rust op Elfae Graphics geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De bovengenoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Elfae Graphics.

14.5. De aansprakelijkheid van Elfae Graphics wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Elfae Graphics onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Elfae Graphics ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Elfae Graphics in staat is adequaat te reageren.

14.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Elfae Graphics meldt.

14.7. Opdrachtgever vrijwaart Elfae Graphics voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Elfae Graphics geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

15. Overmacht

15.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, pandemie, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Elfae Graphics door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Elfae Graphics kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

16. Geheimhouding

16.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

16.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

17. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

17.1. Elfae Graphics behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website www.elfae.com of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

17.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

18. Slotbepalingen

18.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Elfae Graphics en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

18.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

18.3. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen dan ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Klik op onderstaande knop om de algemene voorwaarden als PDF te downloaden.

Don’t Be A Stranger…

Niet gevonden
wat je zocht?

Neem
contact op!