Privacy Policy

De onderstaande privacy policy is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Elfae Graphics, Everardusplein 26, te Wijchen, KvK-nummer 77838629.

Elfae Graphics neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Wij respecteren uw privacy als bezoeker van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Elfae Graphics d.m.v. het contact formulier of info@elfae.com.

Omschrijving Persoonsgegevens

Elfae Graphics verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

NAW gegevens;
Geslacht;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (b.v. invullen van het contactformulier of bij correspondentie);
Locatiegegevens;
IP-adres;
Browserinformatie;
Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Bijzondere en/of Gevoelige Persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Doeleinden van Gebruik

Elfae Graphics verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

het verlenen van toegang tot onze website;
het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
het uitvoeren van overeenkomsten, transacties en diensten;
contact met u te kunnen opnemen, indien dit nodig is;
product- en dienstontwikkeling;
u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
het bepalen van strategie en beleid.

Bewaartermijnen

Elfae Graphics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met derden

Elfae Graphics gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen worden niet aan derden verstrekt voor (direct) marketing doeleinden van deze partijen.
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u hiervoor voorafgaande toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, of wij dit op basis van de wet moeten of mogen doen.

Gegevens Inzien, Aanpassen of Verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Elfae Graphics. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, sturen naar info@elfae.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

WIjziging Privacy Policy

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyerklaring aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Authoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Don’t Be A Stranger…

Niet gevonden
wat je zocht?

Neem
contact op!